Ändringar 2019 i föräldraledighetslagen, samt reglerna för sjuklön och sjukavdrag

Föräldraledighetslagen

Sedan årsskiftet har förändringar i föräldraledighetslagen skett med följande:

Den andra föräldern kan ta ut allmän föräldraledighet från 60:e dagen före beräknad förlossning, för att följa med till mödravården vid kontroll.

Föräldrapenning kan även nyttjas för inskolning till förskola och skola.

Dessa två tillfällen ingår inte i att föräldraledighet får delas upp i högst tre perioder per kalenderår.

Nu försvinner karensdagen

Från årsskiftet 2019 ändras reglerna gällande sjuklön och sjukavdrag. Detta har skett för att få mer rättvisa mot dem som jobbar oregelbundet. Före årsskiftet har sjuklön och avdrag skett för den tid man skulle ha arbetat. Detta innebar att om du jobbade 12 timmar en dag och 4 en annan så kunde avdraget för insjuknandedagen bli 12 timmar om du blev sjuk på ”fel” dag.

Med det nya systemet skall man nu jämna ut avdrag och ersättning genom att jämna ut tiden för en genomsnittsvecka på 5 dagar. Det innebär att man får sjuklön med 20% per dag, på en vecka, men sjukavdrag för karensdagen.

För den som jobbar heltid 8 timmar per dag, med 5 dagarsvecka måndag till fredag, och sjukskriver sig på morgonen innebär de nya reglerna ingen skillnad mot förr. Blir du sjuk i slutet av dagen exempelvis 4 timmar, så fortsätter karensen med 4 timmar dag 2 vid fortsatt sjukdom.

Nedan följer några exempel på hur det kan bli. OBSERVERA att jämföra med eventuellt avtal som kan vara tecknat. Finns det inget avtal och man heller inte kan få fram den genomsnittliga veckoersättningen, då måste arbetsgivaren uppskatta den genomsnittliga arbetstiden. Tänk på att få fram en policy hur företaget beräknar karensavdrag, så de anställda är med på vad som gäller.

Tänk på att sjukavdrag sker från sjuklön och inte från bruttolön

Exempel 1.
Den som jobbar heltid 40 timmar per vecka och 8 timmar per dag med en lön på 25.000:- per månad. Personen blir sjuk en måndag halva dagen och fortsätter sedan att vara sjuk dag 1-14 som är arbetsgivarens sjuklöneperiod. (Därefter tar Försäkringskassan över). Arbetsgivaren räknar då om den genomsnittliga veckolönen vilket blir 25.000:- x 12 månader delat med 52 veckor. Detta blir då 5.769:- per vecka. Karensavdraget skall vara 20% av SJUKLÖNEN vilket blir (57690,80,2=923:-)1.154:- x 0,8% totalt 923:- .. Frånvaron under dessa 14 dagar var 76 timmar. För att få fram timlön räknar man månadslön x 12/ veckoarbetstid x 52.

I detta fall blir det 25.000:- x 12 = 300.000:- Detta delas med 40 x 52 = 2080.

Timlön blir då 144:- Av detta utgår 80% dvs 115:- per timma. Sjuklön för 76 timmar blir då 76 x 115:- = 8.740:- . På detta görs karensavdrag med 8 timmar -923:- Totalt blir då utbetalning sjuklön brutto 7.817:- . Beräkningen är avrundad på jämna kronor.

Exempel 2.
Timlön 100:-. Sjuk 3 dagar måndag till onsdag. Jobbar heltid 8 timmar per dag.

Blir sjuk halva måndagen 4 timmar. Karensen fortsätter då på tisdag med 4 timmar (Totalt 8 timmar) Sjuklön blir 20 timmar á 80:- kronor. Avdrag karens 8 timmar á 80:-

1.600:- – 640:- vilket ger brutto 960:-

Exempel 3.
Jobbar personen 8 timmar per dag utom på fredag som är 4 timmar. Detta innebär att veckoarbetstiden är 36 timmar. Snitt per dag blir då 7,2 timmar. Blir sjuk på måndag och tisdag. Sjuklön blir då för 14,4 timmar. Se beräkning i exempel 1. Sjukavdrag för 7,2 timmar.

Som tidigare nämnts får man i första hand se hur respektive avtal löst sin beräkning. Finns inget avtal så ta fram en policy som följer lagen.

Kontakta GALPU om ni vill ha hjälp med beräkning eller policy, så tittar vi tillsammans på detta.

Övrigt

Nu försvinner kontrolluppgifterna och arbetsgivaren redovisar varje månad intjänad lön och skatt på individnivå till Skatteverket. (AGI).

GALPU AB flyttar i april månad till nya lokaler på Bergsäter, då vår nuvarande lokal är för liten. GALPU har ökat från 7 till 13 personer inom 1 år och lär framöver behöva ytterligare personal. Du har väl inte missat att beställa vår Personal och Lönehandbok 2019.