Organisation- och ledarutveckling

Koncept HR erbjuder erfarna chefscoacher och organisationskonsulter med stor vana att stötta chefer och ledningsgrupper utifrån vad behovet är. Det kan vara en förändringsprocess, utbildning, workshop eller stöd i konflikthantering och även värdegrundsarbete.

Våra seniora organisationskonsulter agerar som ledningsstöd och hjälper företag att göra förflyttningar mot gemensamma mål och önskade resultat.

Är det något du vill utveckla eller som skaver i din organisation, så har du kommit rätt. Vi avlastar så att du kan lägga din tid på att leda verksamheten. Behöver du stöd så hjälper vi dig.

För en friskare arbetsplats

Koncept HR bidrar till att möjliggöra en hälsofrämjande arbetsmiljö. Vi arbetar med kommunikation, ledarskap, coachning och utbildning för att stimulera till en attraktiv arbetsplats. Vi arbetar gärna affärsnära för att bidra till övergripande mål. 

Det är ofta en HR chef eller någon med HR-funktion på arbetsplatsen som kontaktar oss när cheferna vill jobba hälsofrämjande med friskfaktorer eller behöver hjälp med stresshantering. 

Ibland kallas vi in när problem har uppstått, till exempel när den fackliga organisationen lagt en 6.6.a eller en omorganisation inte har kommunicerats på ett bra vis. I de fallen finns det ofta önskemål om hjälp med kartläggning, konflikthantering och grupputveckling.

Vi erbjuder också företagsanpassade utbildningar i arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Där sammanfogar vi legala ramar med verkligheten hos er och visar hur man gör rent praktiskt.

Fördelar med att anlita en extern organisationskonsult

Ökad tydlighet

Vi hjälper dig på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

I uppdragsdialogen utforskar vi och gör en behovsanalys tillsammans med dig. 

Vi ger oss inte förrän det är tydligt vad vårt arbete ska leda till. Målet är mening och nytta för ditt företag och för dig som person. 

En oberoende person

Våra organisationskonsulter arbetar oberoende, är seniora och har flera specialistkompetenser.

När både ledning och arbetsgrupper behöver hjälp, jobbar vi gärna i team. Det betyder att medarbetare och chefer får var sin kontaktperson.

Kvalitetssäker och snabb process

Vi har möjlighet att komma snabbt på plats. Ibland är läget akut när våra organisationskonsulter kallas in, och arbetet behöver komma igång genast.

Att hyra in en organisationskonsult via Koncept HR innebär en effektivare process, utan att det tummas på kvaliteten.

Chefer behöver också stöd

Vi stöttar med chefscoaching och ledningsgruppsutveckling Det ger cheferna utrymme och energi att leda verksamheten.

Ett stort nätverk av konsulter

Koncept HR har tillgång till ett stort nätverk av organisationskonsulter över hela landet. 

Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor.

Dessutom får du tillgång till hela kompetensen inom Koncept HR. Vi är konsulter inom HR, arbetsrätt och förhandlingfysisk och psykosocial arbetsmiljö, lönehantering och bokföring.

Hur kan en organisationskonsult hjälpa er?

När du hyr en organisationskonsult genom oss kan du få hjälp med följande:
• Att skapa psykologisk trygghet på arbetsplatsen
• Förbättra samarbeten inom organisationen
• Konflikthantering på alla nivåer i verksamheten
• Grupputveckling för ledningsgrupper, styrelser och arbetsgrupper
• Stresshantering för chefer och medarbetare
• Extra chefsstöd när den egna HR-avdelningen inte har tid
• Stöttning i att leda på distans och under nya förutsättningar
• Arbeta hälsofrämjande på ett sätt som gynnar både medarbetare och företaget
• Värdegrundsarbete i praktiken
• Utveckla arbetsmiljöarbetet, utifrån behov och lagkrav
• Framtagande och implementering av handlingsplaner inom organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö
• Internutbildningar inom alla organisationskonsultens område, specifikt anpassade för ditt företag eller arbetsplats
• Förändringsarbete i stort och smått. Vi är experter på praktiskt genomförande, som gör skillnad på din arbetsplats.

Våra konsulter finns över hela landet, och våra kontor finns i Göteborg och Borås. När det gäller organisationsutveckling har vi en särskild tyngdpunkt i Stockholm.

Koncept HR kan snabbt vara på plats för att komma igång med arbetet och hjälpa er med alla typer av personalfrågor. Vi har uppdragsgivare över hela Sverige.

Våra konsulter jobbar i team och du får tillgång till hela vår kompetens som arbetsrättspecialister, arbetsmiljöspecialister, HR-konsulter, interimchefer, organisationskonsulter, arbetsmiljöingenjörer, rekryteringsspecialister och coacher.

Vissa bolag väljer att helt outsourca sin organisationsutveckling till oss. Det kan vara för att en HR-avdelning saknas, eller för att något skaver i organisationen och en fristående konsult behövs.

Ni kommer att få komplett stöd efter behovet i just er verksamhet, oavsett om det är på kort eller lång sikt.

Vi finns här med senior kompetens för stöttning, vägledning, processledning och genomförande.

Vi börjar alltid med en uppdragsdialog där vi tydligt får fram vad behoven är och vad insatsen ska leda till.

Vi kommer överens om projektbudget och ramar. Vi offererar organisationsutveckling på fast pris, utifrån vår överenskommelse.

Oftast jobbar vi sedan med alla nivåer inom företaget samtidigt. Då delar vi upp arbetet mellan oss, så att medarbetarna har en kontaktperson/coach från Koncept HR och ledningen en annan. På så vis säkrar vi upp att båda perspektiven finns med hela vägen.

När du väljer Koncept HR får du tillgång till hela vår kompetens i form av arbetsmiljökonsulter, HR-konsulter, interimchefer, arbetsrättsliga förhandlare och rekryteringsspecialister. När det behövs skapar vi ett tvärfunktionellt team som samarbetar för att skapa värde och nytta för din arbetsplats.

Efter genomförande har vi alltid en After Action Review för att utvärdera insatsen tillsammans med dig som kund.

Vi gör också en uppföljning efter 3-6 månader för att säkerställa att allt går som det ska.

Vi vet att alla företag har olika behov i olika perioder.

Ofta gör vi det grundläggande arbetet för din organisation och kommer sedan tillbaka för spetsinsatser som behövs just hos dig.

Det är viktigt att följa upp arbete med organisationsutveckling, eftersom omvärlden alltid förändras.

De flesta som bokar oss är nyfikna på utveckling. De vill göra skillnad och lära sig jobba på ett sätt som är mer långsiktigt och hälsofrämjande. Kanske har sjukskrivningar skjutit i höjden, en omorganisation har lett till osäkerhet i personalgruppen, den psykologiska tryggheten minskat och leveransen uteblivit.

Tillsammans tar vi reda på varför det blivit så och sedan stöttar vi dig med förslag, coaching och genomförande. Vi finns här för dig oavsett om du behöver hjälp med en specifik fråga som konflikthantering eller stresshantering under en kortare tid, eller om du behöver hyra in en konsult för ett längre uppdrag.

Genom att hyra en organisationskonsult via Koncept HR sparar du både tid och pengar då du får tillgång till oss under den tid som behovet finns.

Vardagen med Koncept HR som samarbetspartner

Att leda en förändrings- och utvecklingsresa oavsett om du driver ett bolag med få eller många anställda har över tid sina utmaningar. Ibland är det utmaningar på det personliga planet hos de anställda, gruppen som behöver hitta sin form och mening, eller när större organisationsförändringar behöver göras i hela organisationen, för att verksamheten fortsatt ska utvecklas kommer kräva olika typer av insatser.

Vi kan guida, stötta eller projektleda i den förändringsresa som just er verksamhet står inför. Att använda Koncept HR som partner i små eller stora förändringsarbeten innebär trygghet för dig som beställare.  Vi skapar Glädje, Mening och Nytta genom hela förändringsresan från start till förväntat mål/resultat.

I utmanande situationer ger vi vårt professionella stöd där du som ansvarig upplever Glädje i processen, Mening i att beställt uppdrag utförs korrekt och professionellt och Nytta i att när det önskade läget är uppnått, strävar organisationen mot samma mål, produktiviteten ökar och arbetsorganisationen är mer samspelt i vardagen.

Våra organisationskonsulter stöttar, delger och skapar resultat inte bara för stunden utan för bestående utveckling på såväl, individ, grupp som organisationsnivå.

När vi arbetar tillsammans skapar det dynamik, förståelse för olika behov i organisationen och individerna blir inkluderade i de processer som ska ge önskat utfall/resultat.

Du som uppdragsgivare är den som bestämmer takt och ton i processens fortgående. Kontinuerliga avstämningar leder till tillit, förståelse och en kortare väg till önskat resultat.

Att jobba tillsammans med oss på Koncept HR innebär att vi tillsammans kvalitetssäkrar er arbetsplats på individuell, grupp och organisationsnivå.

Vår företagscoach utför analyser

För att få en djupare förståelse för våra drivkrafter och beteenden erbjuder vi på Koncept HR olika sorters analyser.

Analyser är ett bra verktyg för att förstå sig själv såväl som det team man jobbar i, eller för att hitta den perfekta kandidaten vid en rekrytering. Många ledningsgrupper har haft stor nytta av våra analyser för att lära sig arbeta effektivare med varandra.  

Analyser kan användas i flera olika syften. Vi genomför analyser för ökad självkännedom, hitta drivkrafterna i teamet, säljträning, teamutveckling och vid rekrytering för att nämna några. 

Vi på Koncept HR arbetar med Institutet för personlig utvecklings (IPU) analysverktyg. De är effektiva verktyg för både personlig utveckling och för att hitta drivkrafterna i organisationer och företag. Tanken med en analys är att den ska leda till en bra dialog, den ska inte ses som ett facit på hur en person är. Efter en utförd analys sätter vi oss ner och diskuterar vilka profiler vi har i teamet, på vilket sätt de uppskattar att kommunicera och bli kommunicerade med.
  • Stressande konfliktsituationer 
  • Konflikt eller stress inom en person  
  • Egna drivkrafter som inte uppfylls eller när beteendestilar och drivkrafter drar åt olika håll 
  • Behov av ökad förståelse mellan personer  
  • Olika beteendestilar/drivkrafter i ett team  
  • Dissonans mellan person och arbetsuppgift  
  • När det är stor skillnad mellan en persons grundbeteende och anpassat beteende. Det kan kännas som att personer “låtsas” vara någon den inte är 
  • Dissonans mellan person och organisation  
  • Kulturskillnader och stora skillnader mellan personens och organisationens drivkrafter  

Läs vår blogg om DISC-analysen, hur vi jobbar med den och hur den faktiskt kan hjälpa er att kommunicera bättre!

Mer än bara organisationsutveckling

Utöver att hyra ut företagscoacher & konsulter inom organisationsutveckling erbjuder vi även: