Säker plattform för visselblåsning för företag

Koncept HR erbjuder en säker och lättanvänd plattform för visselblåsning där vi hjälper till med granskning och sortering av de ärenden som kommer in.

NY LAG FÖR VISSELBLÅSNING – DETTA GÄLLER

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft i Sverige. Lagen utgår från EU:s nya direktiv för visselblåsning och innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning.

Varje företag med 50 eller fler medarbetare måste nu ha en funktion för visselblåsning, och följa upp den på rätt sätt. 

Behöver ert företag hjälp med visselblåsning? Kontakta oss så hjälper vi er!

Nya lagen för visselblåsning mer omfattande

Den nya visselblåsarlagen är mycket detaljerad och omfattande. Jämfört med den tidigare svenska visselblåsarlagen, som rymdes i elva paragrafer, består denna av 60 paragrafer fördelade på tio kapitel. Men trots den nya lagens omfång täcks mycket redan av dagens lagstiftning.

En anonym rapporteringskanal som följer EU direktivet.

En färdig och anpassningsbar lösning.

Fallkategorisering och anpassningsbara frågor.

Möjliggör en skyddad dialog mellan parter.

Notifikationer och inbyggd fallhantering och utredning.

Vilka måste vara med och vilka kan vara med?

Den nya visselblåsarlagen säger att bolag med 50 eller fler anställda omfattas av lagen. De som är färre än 50 omfattas inte av visselblåsarlagen och kan därför inte upprätta en visselblåsartjänst med samma skydd för visselblåsare som de som omfattas.

När det gäller möjligheten att ha en gemensam rapporteringsplattform så är det möjligt, om varje juridisk enhet är mellan 50-250 anställda och man använder sig av en extern oberoende part för att ta emot samtliga visselblåsarrapporter. Det måste ändå finnas en policy och rutiner för varje juridisk enhet för att kunna utreda och hantera de saker som rapporteras.

För frågor som gäller två eller fler juridiska enheter i koncernen så kan koncernens organisation med fördel vara behjälplig för utredning.

Vad kostar vår plattform för visselblåsning?

Alla priser exklusive moms.

Priset är baserat på hur många anställda som finns i berört bolag och betalas årsvis. Om avtalet skulle brytas under det året så betalas 75% av beloppet för kvarvarande månader tillbaks.

1 – 49 st anställda
Månadskostnad: 1 500 kr
Årskostnad: 18 000 kr

50 – 99 st anställda
Månadskostnad: 2 450 kr
Årskostnad: 29 400 kr

100 – 249 st anställda
Månadskostnad: 3 000 kr
Årskostnad: 36 000 kr

250 – 499 st anställda
Månadskostnad: 4 000 kr
Årskostnad: 48 000 kr

500 – 999 st anställda
Månadskostnad: 5 100 kr
Årskostnad: 61 200 kr

1 000 st anställda och fler
Enlig särskild överenskommelse

  • Säkert och uppdaterat rapporteringsverktyg som följer Eus direktiv som anpassas för kunden med företagets logotyp.
  • Bevakning av ärenden med en första handläggning där ärendet fördelas till person som enligt avtal skall utreda frågan.
  • Rekommendation om åtgärd, det vill säga vem som skall utreda frågan alternativt om frågan hamnat fel, förslag på att avsluta ärendet.

För att lägga upp er som kund och göra arbetet med rapporteringskanaler och hantering av ärenden finns en startavgift som motsvarar 20 timmars arbete.

För 2023 är den 34 800kr.

För andra arbetsuppgifter än de som ingår i grundavgiften såsom utbildning av personal, utredningsarbete, upprättande av handlingar utgår en kostnad 2022 med 1 740kr. Tid redovisas för varje påbörjad 15 mintursperiod.

Om uppdraget kräver att utredning görs av annan extern konsult genom Koncept HR så faktureras kunden för verklig kostnad samt ett påslag på 10%.

För resor, boenden och liknande som kommer sig av uppdraget så betalar kunden enligt Koncept HRs vid var tid gällande generella prislista.

Mer än bara system för visselblåsning