Utvecklingssamtal / medarbetarsamtal

En guide för dig som ska ha ett utvecklingssamtal/ medarbetarsamtal med en anställd. Artikeln är skriven av en våra experter inom området.

Ett företag bör med jämna mellanrum ha ett utvecklingssamtal eller, som vissa vill kalla det, medarbetarsamtal. Det är viktigt att den anställde i god tid får de frågor som arbetsgivaren vill ta upp under samtalet. Lika viktigt är det att den anställde får möjlighet att fundera igenom eventuella egna frågor som denne vill ta upp.

Kom ihåg att det är ett utvecklingssamtal/ medarbetarsamtal och inte ett lönesamtal. Det är viktigt att du skiljer på dessa samtal då utvecklingssamtalet annars kan blir inriktat på lön istället för utveckling.

Sätt undan minst två timmar för att det skall bli ett bra resultat av samtalet. För protokoll på vad ni pratar om, för att nästa år kunna stämma av att det har skett någon skillnad på det som inte var bra. Se till att ni får sitta ostört och stäng gärna av era mobiltelefoner. Tänk även på att en anställd kan ha svårt med att säga vad den tycker om sin chef, när man sitter öga mot öga.

Punkter att ta upp under samtalet:

Tillbakablick
• Vad har gått bra/mindre bra?
• Vad är du nöjd med/mindre nöjd med?
• Vad har varit utvecklande och roligt?
• Svårigheter och hur de har tacklats?
• Vad har du lärt dig?
• Chefens återkoppling till medarbetaren.

Framtiden
• Mål och strategier för att nå dit. Ev. hinder som kan uppstå.
• Dina ambitioner med jobbet och med livet?
• Ömsesidiga förväntningar. Medarbetarens egna planer.
• Ansvar och befogenheter. Ambitioner. Förslag till förändringar.
• Organisationsförändringar och hur de påverkar individen och enheten.

Kompetensutveckling
• Krav som arbetet ställer?
• Svårigheter i jobbet?
• Utmaningar?
• Behov av kompetensutveckling på kort och lång sikt?

Allmän trivsel
• Hur är stämningen på jobbet?
• Samarbete med arbetskamrater och chef?
• Vad behöver förbättras i relationerna?
• Behov av stöd och uppmuntran?
• Vad står företaget för? Värdeord.
• Kunskap om policyer.

Medarbetarens återkoppling till chefen
• Vad fungerar bra i samarbetet?
• Vad fungerar mindre bra?
• Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Arbetsmiljö och arbetsbelastning
• Känns arbetstillfredställelse och arbetsmiljö bra?
• Fungerar informationen om verksamheten bra?
• Är möjligheterna till delaktighet tillräckliga?
• Kan arbetsmiljön förbättras för att undvika stress och för hög
arbetsbelastning?
• Kan organisation och rutiner förändras?
• Kan arbetsuppgifter omdisponeras?

Efter att ha fört in anteckningarna i protokollet, så låt den anställde skriva under för att visa att ingen missuppfattning skett under samtalet.

Det är viktigt att du förklarar att anteckningarna från mötet är ett protokoll och inget förhör. Protokollet ska ses som ett underlag för nästa års utvecklingssamtal med den anställde.