Vad är en policy?

Vad är en policy?

Vi förklarar begreppet policy och ger exempel på en arbetsmiljöpolicy.

”Grundprincip för ett företags eller en organisations
handlande allmänt eller i ett visst avseende”

En policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och
uppnå önskade mål. Termen används främst inom privata, offentliga organisationer
och företag. EU:s regionala utvecklingsperspektiv och
Carterdoktrinen är exempel på policydokument. Policyer skiljer sig mot
lagtexter då en lagtext kan förbjuda och förhindra ett visst beteende eller
en viss handling (exempelvis finns det lag som kräver att man betalar skatt)
medan en policy endast vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat
resultat.

En policy kan även syfta på processen att fatta viktiga beslut i en organisation,
exempelvis utarbetande av olika program, inriktningsmål, ekonomiska
prioriteringar och beslut fattade beroende på vad de för konsekvens för
organisationen. Policyer kan ses som politiska, organisatoriska, ekonomiska
och administrativa mekanismer som skapats för att nå ett eller flera mål.

Exempel på olika policys:

• Arbetsmiljöpolicy
• Drogpolicy
• Friskvårdspolicy
• Företagspolicy
• Föräldraledighetspolicy
• Internetpolicy
• IT-policy
• Kompetensutvecklingspolicy
• Krishanteringspolicy
• Kvalitetspolicy
• Lönepolicy
• Miljöpolicy
• Mobiltelefonpolicy
• Rehabiliteringspolicy
• Rekryteringspolicy
• Representationspolicy
• Resepolicy
• Reseräkningspolicy
• Semesterpolicy
• Sjukdomspolicy

Arbetsmiljöpolicy

Det ligger i FÖRETAGET AB:s och medarbetarnas gemensamma intresse
att verksamheten håller hög kvalitet och drivs under goda ekonomiska
former. Därtill skall vi upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön. För FÖRETAGET AB är en bra arbetsmiljö ett konkurrensmedel och därmed en strategisk fråga.

I arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöverkets föreskrifter,
tillstånd och villkor anges de minimikrav som gäller. I FÖRETAGET AB
skall arbetsmiljön uppfylla de krav som myndigheterna ställer. Arbetsmiljön
skall inte enbart vara säker, den skall också vara trevlig och utvecklande för
medarbetarna. Dessa skall också kunna påverka sin arbetsmiljö.

Ett viktigt delmål för vårt arbetsmiljöarbete är att säkerställa en miljö som inte
utsätter medarbetarna för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredställande
med hänsyn till arbetets natur samt den sociala och tekniska utvecklingen.
FÖRETAGET AB skall vidta de åtgärder som behövs för att förhindra och
förebygga att medarbetare skadas i arbetet.

Ansvar
Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del av vår verksamhet och ske i
samarbete mellan arbetsgivare, medarbetare och de fackliga organisationerna.
Detta innebär bland annat att alla, chefer och andra, aktivt skall delta i
arbetet med att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Ingen får blunda för brister i
arbetsmiljön när och om de upptäcks. Det kan också uttryckas som en allmän
”aktivitets-” och ”rapportskyldighet” för samtliga, vilket ingår som en del i
samtliga medarbetares enskilda anställningsavtal.

Innehåll
En bra arbetsmiljö innebär bland annat:
• Att vi tar avstånd från alla typer av kränkande särbehandling och
diskriminering.
• Att FÖRETAGET AB bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att
främja etnisk mångfald.
• Att jämställdhetsarbetet bedrivs efter gällande lagar.
• Att företagen har organisation, mål och rutiner för anpassnings- och
rehabiliteringsverksamheten.
• Att vi har tydliga rutiner för hantering av kriser av olika slag,
att introduktionsplaner för nyanställda och långtidsfrånvarande finns.
• Att i de fall det behövs en fungerande företagshälsovård, sådan finns till
arbetsgivarens och personalens förfogande.
• Att skyddsronder/personalträffar genomföres regelbundet.
• Att riskanalyser genomförs och dokumenteras.
• Att en lämplig fördelning av arbetsmiljöuppgifterna görs och dokumenteras.

Vill du veta mer?