Arbetstidslagen – ATL

Vad är arbetstidslagen och vad måste du som arbetsgivare veta om den?  

“Nu har jag jobbat i en timme så då ska jag ha 5 minuters paus.”
“Chefen har bett mig stanna en timme extra inför deras stora presentation imorgon, måste jag det?”
“Vi förväntas stanna på jobbet under rasten och vi ska alltid vara tillgängliga i telefon.”  

Ja hur är det nu med frågor som dessa? Har du som arbetsgivare koll på vad lagen säger om hur dina anställda får jobba? Och vet du vad lagen säger om dina rättigheter och skyldigheter som anställd? Vi hoppas med denna text kunna sortera upp lite i Arbetstidslagen, ATL!  

Arbetstidslagen gäller när en arbetstagare utför någon form av arbete före en arbetsgivare. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att ATL följs på en arbetsplats. Ett skyddsombud kan ingripa och begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder om de anser att man bryter mot Arbetstidslagens regler om övertid, mertid eller nödfallsövertid. Om ett kollektivavtal finns på arbetet så kan ATL avtalas bort, då gäller istället reglerna i kollektivavtalet. Det är då upp till den företrädande hos företaget och facket att hålla kolla på att reglerna efterföljs.  

ATL reglerar ordinarie arbetstider, övertid, mertid och raster på en arbetsplats. Och visst finns det en del myter kring arbetstidslagen. Det är t.ex. inte lag på att en anställd ska ha 5 minuters paus per timme. Däremot har en arbetstagare, enligt ATL, rätt till rast efter 5 timmars arbete och ska då ha möjlighet att lämna arbetsplatsen. Pauser ska kunna tas under arbetsdagen och räknas in i arbetstiden. Pauser bör tas ca varannan timme och blir ofta naturliga med ett toalettbesök eller kika in i grannens kontor och småprata om något.   

Arbetstidslagen gäller inte för minderåriga. För minderåriga är det Arbetsmiljölagen som gäller. Reglerna för minderåriga är tillskillnad för vuxna tvingande och går inte att omförhandla med kollektivavtal.  

Visste du att vi har en utbildning i arbetsmiljö? BAM, Bättre Arbetsmiljö är en grund- eller vidareutbildning för att fördjupa er kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Har du koll på Arbetstidslagen? 

Övertid 

Övertid får tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor, eller 50 timmar under en kalendermånad. Dock max 200 timmar på ett kalenderår. Detta kallas allmän övertid. Tänk på att all övertid skall vara beordrad och att anteckningar om jourtid, övertid och mertid skall föras. Detta sker lättast via lönesystemet. Arbetsgivaren måste vara noga med att följa lagen, då det vid missbruk kan utdömas böter. 

Ett vanligt straff som facket tar ut brukar ligga på 1 % av prisbasbeloppet i skadestånd för varje feluttagen övertidstimme. 

Mertid 

Mertid är den tid som ligger inom ordinarie arbetstid hos företaget men den personliga tid som den anställde inte arbetar. Ett exempel är om den anställdes arbetstid är mellan 08-15 och företagets tid är 08-17. Om den anställde då arbetar till kl. 17 så blir tiden mellan 15-17 mertid. Mertid får max vara 200 timmar per kalenderår, s.k. allmän mertid. 

Rast 

Med rast menas fritid och ingen betalning. Rastens längd finns ej begränsad inom ATL. Lagen säger att rastens längd skall vara tillfredställande. En anställd har under sin rast rätt att lämna arbetsplatsen. Det är tillåtet att jobba max fem immar i sträck utan att ta rast. En rast kan bytas ut mot ett måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandet. Måltidsuppehåll är arbetstid. 

Paus 

Med paus menas betald arbetstid. Exempel kan vara transporter, där man inte får köra hur länge som helst. Det är viktigt att arbetsplatsen har en policy om vad som gäller på företaget. Finns det gemensamma kaffepauser eller pausar man när det passar en själv? 

Veckovila 

Veckovila innebär att arbetstagaren skall ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en sjudagarsperiod. Helst skall veckovilan ligga under en helg. Det skall mellan arbetspassen vara elva timmars sammanhängande ledighet. 

Har du några som helst frågor som rör Arbetstid, arbetsmiljö, skyddsombud eller arbetsrätt så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss. Oavsett om du är VD, mellanchef, skyddsombud eller arbetstagare.  

Koncept HR kvalitetssäkrar svensk arbetsmarknad och vi brinner för att ni ska ha det så bra som möjligt på jobbet.  


Läs också:

Låt oss prata Lönekartläggning

Visst ska personer som gör likvärdigt arbete tjäna lika mycket oavsett om de är män eller kvinnor? Tyvärr gör invanda mönster att detta inte alltid uppfylls – låt oss prata Lönekartläggning!

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *