Viktiga lagar för arbetsgivare

Som företag med anställda finns det många lagar och regler att förhålla sig till. Oavsett om företaget har tecknat kollektivavtal eller inte omfattas man av ett antal lagar som måste följas. I detta inlägg har vi listat några av de viktigaste lagarna att känna till. Vi finns som chefsstöd för ert bolag i hela Sverige och vi har 30 års erfarenhet av arbetsrättsliga processer. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss. Nu dyker vi in i lagboken!

Här följer några av de lagar man måste beakta:

Medbestämmandelagen (MBL)

Lagen gäller tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och är uppdelad i två delar där en del gäller information och en gäller förhandlingsskyldighet. Det är i första hand det fack som har eller brukar ha kollektivavtal på arbetsplatsen som har förhandlingsrätt. En enskild arbetstagare har ingen rätt till MBL-förhandling.

Exempel på information som skall delges den fackliga organisationen:

 • Personalpolitik
 • Företagets ekonomi
 • Framtidsplaner

Exempel på förhandlingsplikt:

 • Viktigare förändringar av verksamheten
 • Viktigare förändringar av arbetsuppgifter
 • Uppsägningar
 • Förläggande av huvudsemester
 • Organisationsförändringar

MBL är vad många kallar ”tutalagen”. Det betyder att du i många fall måste informera eller förhandla med exempelvis facket innan du verkställer ett beslut. Om du har bestämt att flytta ditt företag till utlandet så hjälper det inte mycket vad facket tycker. Du ”tutar” innan du kör över.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

LAS reglerar anställningsförhållanden och möjligheten att säga upp personal. Då det gäller uppsägning krävs det alltid en förhandling med den fackliga organisationen. Även vid tillsättande av ny chef (organisationsförändring) ska man förhandla med facket.

Den 1a oktober 2022 tillämpades de nya förändringarna i LAS i sin helhet. Detta innebär bland annat att en anställning snabbare övergår från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning, nya turordningsregler och att saklig grund byts ut till sakliga skäl. Du som arbetsgivare får en större informationsplikt till nyanställda och kan i vissa fall hänvisa till kollektivavtal och personalhandbok men informationen måste ibland lämnas skriftligt.

Har du frågor eller funderingar gällande Nya LAS? Vi både utbildar och stöttar företag i arbetsrättsliga frågor. Läs mer om vår LAS-utbildning här.

Arbetstidslagen (ATL)

ATL reglerar hur man får arbeta. Det gäller såväl övertidsuttag, mertid, arbetstidens förläggning, raster, veckovila m.m. Vill du läsa mer om ATL? Vi har en helt inlägg om lagen här!

Arbetsmiljölagen (AML)

AML reglerar att arbetsgivaren ska bedriva ett aktivt miljöarbete, vilket innebär att man skall sörja för god säkerhet och god arbetsmiljö. Chefen har högsta ansvaret för att se till att säkerhetsföreskrifter följs. Det är också chefen som har straffansvaret vid en eventuell olycka. Det är viktigt för arbetsgivaren att ta reda på vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller det egna företaget. De anställda ska följa företagets skyddsföreskrifter och har skyldighet att rapportera avvikelser som kan vålla skada eller utsätta någon för fara.

Förtroendemannalagen (FML)

Ett företag som har minst fem anställda har rätt att via den fackliga organisationen (som det finns kollektivavtal med) utse ett skyddsombud. Andra förtroendeuppdrag kan exempelvis vara fackliga förtroendemän. En förtroendeman (gäller givetvis även kvinnor) har enligt förtroendemannalagen, rätt till ledighet för att kunna få utbildning för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Observera att det inte är alla utbildningar som ska betalas av arbetsgivaren. Utgå från att ledighet är obetald till dess ni får ett papper på att något annat gäller. Utbildningarna är reglerade mellan arbetsgivarförbunden och de fackliga organisationerna om vem som betalar lön. Dessa avtal kan förändras vid olika år.

Semesterlagen

Semesterlagen reglerar intjänandet av semester och den ersättning som ska utgå. Lagen reglerar även den tid som ska tas ut i ledighet. För mer information om semester, se tidigare inlägg.

Studieledighetslagen (SLL)

En arbetstagare som vill skaffa sig en utbildning har rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag. Det finns några villkor för att få ut sin ledighet. Den anställde ska vid ledighetens början ha varit anställd de senaste sex månaderna eller vid fler anställningar hos samma arbetsgivare minst 12 månader de senaste två åren. (Gäller inte facklig verksamhet). Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten till senare tid än den som arbetstagaren har begärt. En anställd som avbryter sin utbildning och som vill komma tillbaka i tjänst kan av arbetsgivaren få vänta två veckor upp till en månad på att få börja igen.

Föräldraledighetslagen

En arbetstagare som väntar barn och därför inte kan utföra fysiskt krävande arbetsuppgifter har rätt till omplacering från den 60:e dagen före beräknad förlossning. Självklart behöver inte arbetsgivaren skapa ett jobb som inte finns, den gravida har då sannolikt rätt till graviditetspenning från försäkringskassan och även rätt till ledighet men utan lön från arbetsgivaren.

En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet enligt nedan:

 • Hel ledighet för en gravid medarbetare i samband med barnets födelse eller adoption.
 • Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader.
 • Förkortning av arbetstid upp till 75 procent av heltid till dess barnet fyllt åtta år eller slutat första klass.
 • Till och med tills barnet fyller 12 år har man rätt till ersättning för vård av sjukt barn (VAB). Rätt till VAB kvarstår tills barnets fyller 18, men då utan ersättning från Försäkringskassan.

Rätten till ledighet gäller enligt lag vid tre tillfällen per år. Detta innebär att en arbetstagare inte kan kräva att få ledigt exempelvis varje fredag även om man har rätt till att jobba 75 % av heltid. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet vilket innebär att arbetsgivaren kan som exempel förlägga arbetstiden måndag – fredag kl. 10 – 17. Den anställde kan begära ledigt på fredagar men kan endast tilltvinga sig tre fredagar, då detta blir tre tillfällen. Ett tillfälle kan även vara en längre tid som en månad o.s.v.

Självklart ska man som arbetsgivare så långt det är möjligt tillmötesgå önskemål när det gäller ledighet, om det passar för verksamheten. Allt bygger på att du som arbetsgivare vill ha ett bra förhållande till din personal och stötta dina anställda under småbarnsåren.

Föräldralön

Föräldralön är ingen lag men ingår i de flesta kollektivavtal. Det innebär att en person som varit anställd minst ett år har rätt till cirka 10 % av den lön man tjänat in under en månad. Detta utbetalas som ett engångsbelopp. Har personen varit anställd minst två år hos samma arbetsgivare så ökar engångsbelopp med 10 % på fler månader. Detta gäller båda föräldrarna. Se exakta villkor i respektive avtal.

Diskrimineringslagen

Har som syfte främja lika rättigheter och möjligheter oavsett:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Följande är exempel på diskriminering:

 • En arbetsgivare väljer att inte kalla en arbetssökande med utländskt klingande namn till intervju
 • En kollega har lägre lön trots att den utför samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön
 • En chef gör ovälkomna sexuella närmanden
 • En arbetsgivare väljer att avbryta en provanställning när den anställda berättar att den är gravid

Har ni som företag koll på hur ni ska förhålla er till dessa lagar? Vi på Koncept HR har över 30 års erfarenhet av arbetsrätt och arbetsrättslig förhandling. Vi finns som professionellt stöd så att erat bolag kan må så bra som möjligt och vi hjälper företag att skapa trygga, trivsamma och lönsamma organisationer,


Läs också:

En extern personalchefs vardag

Läs vår VD och HR-konsult Rogers tankar om du hur det är att jobba som extern personalchef hos en av våra kunder